نام و نام خانوادگی: حسین ملکشاهی کناری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت تربیت بدنی

ایمیل:www.talangore58@yahoo.com

شماره تماس:09182428808

 

 
جستجو