برنامه فعالیت سالن فوتسال 

 

ایام هفته

8 تا 10

10 تا 12

14 تا 16

16 تا 18

30/18 تا 20

20 نا 30/21

21:30 تا 23

 

شنبه

 

واحد تربیت بدنی دانشجویان

( برادران)

 

واحد تربیت بدنی دانشجویان

( برادران)

 

واحد تربیت بدنی دانشجویان

( برادران)

 

واحد تربیت بدنی دانشجویان

( برادران)

 

تیم فوتسال منتخب دانشگاه

( برادران)

بیمارستان امام،شهید

مصطفی،مرکز

بهداشت

( برادران)

فوتسال

ستاد دانشگاه فوریتها،غذا دارو

( برادران)

 

یکشنبه

 

واحد تربیت بدنی دانشجویان

( خواهران)

 

واحد تربیت بدنی دانشجویان

( خواهران)

 

واحد تربیت بدنی دانشجویان

( خواهران))

 

واحد تربیت بدنی دانشجویان

( خواهران)

 

فوق برنامه دانشجویان

( خواهران)

 

فوتسال

هیت علمی ومدیران

 

والیبال

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

 

دوشنبه

 

کلاس واحد تربیت بدنی دانشجویان

( برادران)

 

کلاس واحد تربیت بدنی دانشجویان

( برادران)

 

کلاس واحد تربیت بدنی دانشجویان

( برادران

 

کلاس واحد تربیت بدنی دانشجویان

( برادران)

 

تیم فوتسال منتخب دانشگاه

( برادران)

بیمارستان امام،شهید

مصطفی،مرکز

بهداشت

( برادران)

 

ستاد دانشگاه،فوریتها،

غذا دارو

 

سه شنبه

 

واحد تربیت بدنی دانشجویان

( خواهران)

 

واحد تربیت بدنی دانشجویان

( خواهران)

 

واحد تربیت بدنی دانشجویان

( خواهران))

 

واحد تربیت بدنی دانشجویان

( خواهران)

 

فوق برنامه دانشجویان

( خواهران)

 

فوتسال

هیت علمی ومدیران

 

والیبال

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

 

چهارشنبه

 

کلاس واحد تربیت بدنی دانشجویان

( برادران)

 

کلاس واحد تربیت بدنی دانشجویان

( برادران)

 

کلاس واحد تربیت بدنی دانشجویان

( برادران

 

کلاس واحد تربیت بدنی دانشجویان

( برادران)

 

تیم فوتسال منتخب دانشگاه

( برادران)

بیمارستان امام،شهید

مصطفی،مرکز

بهداشت

( برادران)

 

ستاد دانشگاه،فوریتها،

غذا دارو

 

پنجشنبه

 

واحد تربیت بدنی دانشجویان

( خواهران)

 

واحد تربیت بدنی دانشجویان

( خواهران)

 

واحد تربیت بدنی دانشجویان

( خواهران))

 

واحد تربیت بدنی دانشجویان

( خواهران)

 

فوق برنامه دانشجویان

( خواهران)

 

فوتسال

هیت علمی ومدیران

 

والیبال

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


 

     
توضیحات:

داشتن کارت عضویت مجموعه ورزشی امام علی (ع) و بیمه ورزشی الزامی است

در صورت تکمیل نبودن تیم از استفاده افراد غیر کارمند دانشگاه علوم پزشکی خودداری فرمایید 
در صورت مشاهده از لیست برنامه مجموعه حذف خواهید شد
 


 

برنامه فعالیت استخر مجتمع امام علی(ع)

ایام هفته

14 تا 30/15

30/15 تا 17

17 تا 30/18

30/18 تا 20

20 تا 30/21

30/21 نا 23

23 تا 24/30

 

شنبه

 

-

 

کارکنان و فرزندان

( برادران)

 

کارکنان و فرزندان

( برادران)

 

دانشجویان

( برادران)

 

کارکنان و فرزندان

( برادران)

هئیت علمی و مدیران با فرزندان

( برادران)

 

-

 

یکشنبه

 

-

 

کارکنان و فرزندان

( خواهران)

کارکنان و فرزندان

( خواهران)

دانشجویان

( خواهران)

سازمان بازرسی استان

میهمان دانشگاه

 

-

 

دوشنبه

 

-

 

کارکنان و فرزندان

( برادران)

کارکنان و فرزندان

( برادران)

 

دانشجویان

( برادران)

کارکنان و فرزندان

( برادران)

هئیت علمی و مدیران با فرزندان

( برادران)

کارکنان و فرزندان استانداری

( برادران)

 

سه شنبه

 

-

 

کارکنان و فرزندان

( خواهران)

کارکنان و فرزندان

( خواهران)

دانشجویان

( خواهران)

تیم منتخب شنا دانشگاه

میهمان دانشگاه

 

-

 

چهارشنبه

 

-

 

کارکنان و فرزندان

( برادران)

کارکنان و فرزندان

( برادران)

 

دانشجویان

( برادران)

کارکنان و فرزندان

( برادران)

میهمان دانشگاه

 

-

 

پنجشنبه

 

کارکنان استانداری

( خواهران)

 

کارکنان و فرزندان

( خواهران)

 

کارکنان و فرزندان

( خواهران)

 

دانشجویان

( خواهران)

 

کارکنان و فرزندان استانداری

( برادران)

 

 

هئیت علمی و مدیران با فرزندان

( برادران)

 

 توضیحات:

داشتن کارت عضویت مجموعه ورزشی امام علی (ع) و بیمه ورزشی الزامی است

 


جستجو